Swyddog Diogelwch Cleifion ac Ymgysylltu Cymru

Dyddiad cau
Hanner nos, dydd Llun 11 Gorffennaf 2022

Cyflog
£26,505 i £32,512 gydag uchafswm eithriadol o £38,163, yn dibynnu ar brofiad

Hysbyseb Swydd ar gyfer Swyddog Diogelwch ac Ymgysylltu Cleifion Cymru (L4)
 
Mae'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (CMC) yn gweithio i amddiffyn cleifion a gwella addysg ac ymarfer meddygol ledled y DU. Rydym ar hyn o bryd yn chwilio am Swyddog Diogelwch ac Ymgysylltu Cleifion hynod ysgogol a hunangynhaliol er mwyn cefnogi a hyrwyddo gwaith diogelwch cleifion ac ymgysylltu CMC yng Nghymru.
 
Bydd gennych eich portffolio eich hun o feysydd i'w cydlynu a'u harwain. Bydd eich rôl yn helpu i sicrhau bod safbwynt y CMC ar faterion diogelwch craidd cleifion yn cael eu cyfleu’n glir i grwpiau diddordeb allweddol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, cyrff arolygu, byrddau iechyd a grwpiau cleifion. O ddydd i ddydd, byddwch yn rhan o dîm bach sy’n cysylltu â chydweithwyr a rhanddeiliaid allanol. Trwy ymgyrchoedd polisi, byddwch yn codi proffil a dealltwriaeth o’r gwaith y mae’r CMC yn ei wneud mewn ffordd gadarnhaol a chytbwys. Dibynnir arnoch i weithio’n rhagweithiol ac yn aml yn annibynnol, gan gadw llygad ar fanylion wrth sicrhau bod protocolau’n cael eu dilyn.
 
Rydym yn chwilio am berson sydd â dealltwriaeth cryf o bolisi iechyd yng Nghymru. Byddai cefndir yn y system gofal iechyd, diogelwch cleifion, archwilio, arolygu, neu welliant yn fanteisiol. Bydd eich gallu i ddeall y fframwaith deddfwriaethol a'r amgylchedd gwleidyddol y mae'r CMC a rheoleiddwyr gofal iechyd eraill yn gweithredu ynddo hefyd yn bwysig.
 
Ynghyd ag angerdd am ddylanwadu a llywio polisi iechyd cadarnhaol, bydd angen sgiliau cyfathrebu a rheoli prosiect rhagorol. Yr ymgeisydd delfrydol ar gyfer y rôl hon yw person sy'n gallu datrys problemau, dadansoddi a chyflwyno gwybodaeth gymhleth yn glir. Os mai chi yw’r unigolyn dymunol, medrus a threfnus hwnnw, sy’n awyddus i gael effaith barhaol ar ofal iechyd, hoffem glywed wrthych.
 
Ymunwch â'n tîm a byddwch yn aelod gwerthfawr o sefydliad cryf a sefydlog sy'n wirioneddol ymroddedig i'w bobl. Byddwch yn cael y cyfle i weithio mewn maes sydd yn rhan o bolisi rheoleiddio cymhleth a sy'n dylanwadu'n gadarnhaol ar CMC, gan ddatblygu eich gyrfa yn y broses.
 
Mae ein gweithle cyfeillgar yn seiliedig ar les personol a phroffesiynol a, hyd yn oed cyn y pandemig, roeddem yn eiriolwyr gweithio hyblyg. Caiff ein swyddfa ei leoli yn Caspian Point ym Mae Caerdydd.
 
Mae hon yn rôl hybrid. Y disgwyliad presennol yw o leiaf un diwrnod y mis yn swyddfa Cymru, y gweddill adref yn gweithio gyda diwrnodau swyddfa ychwanegol yn ôl y gofyn.

Os bydd diddordeb gennych i wneud cais am y rôl hon, gofynnir i chi gyflwyno CV a llythyr eglurhaol o ddim mwyn na 2 dudalen sy'n dangos eich rheswm am wneud cais a chrynodeb o sut y gallwch fodloni'r sgiliau allweddol a restrir yn y disgrifiad swydd.

Sicrhewch eich bod wedi cadw eich CV a'ch llythyr eglurhaol yn gwbl ddienw cyn cyflwyno eich cais. Cyfeiriwch at y canllaw ffurflen gais CV.
 
Mae'r CMC yn hapus i gefnogi ystod o opsiynau gweithio hyblyg. Ystyrir ceisiadau gweithio hyblyg yn unol â'r polisi.
 
Mae'r CMC yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi gwneud ymrwymiad cyhoeddus i brosesau a gweithdrefnau sy'n deg, yn wrthrychol, yn dryloyw ac yn rhydd o wahaniaethu. Rydym yn gweithio'n galed i gynyddu amrywiaeth staff a'r rhai rydym yn gweithio gyda nhw, lle bynnag bod modd. Felly anogir ymgeiswyr o bob cefndir i wneud cais.

Send me alerts about jobs like this.

Please enter your email address to continue setting up an email alert for similar jobs to this one. By entering your email address and clicking apply you will sign up to Jobs4 and agree to our terms and conditions.

Job Overview

ID:

629469

Date Posted:

Posted 1 week ago

Expiration Date:

23/07/2022

Location:

Cardiff

Job Type:

Permanent

Salary:

£26,505 i £32,512 gydag uchafswm eithriadol o £38,163, yn dibynnu ar brofiad

Send me alerts about jobs like this.

Please enter your email address to continue setting up an email alert for similar jobs to this one. By entering your email address and clicking apply you will sign up to Jobs4 and agree to our terms and conditions.

Share

Complete the form below to send this job to a friend.

Job Location

Complete the form below to report this job.